Ngày chưa cũ...

Một trưa tháng 5 nào đó, tôi gặp C. Ít ai có thể ngờ (nhất là chúng tôi), cuộc gặp gỡ kia sẽ làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời hai con ngườ...
 

©Copyright 2011 CŨ...! | TNB